Doç.Dr. FETTAH KUZU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   fettahkuzu@gantep.edu.tr      (0342) 317 18 36  
Filoloji Temel Alanı  Klasik Türk Edebiyatı  Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı  Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı

Duyuru / Döküman

Dersin Kodu/Adı

TDE255           XIII-XIV. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı (Nazım)

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Doç.Dr. FETTAH KUZU

Dersin Amacı

Eski Türk Edebiyatı’nın nazım ölçüsü olan aruz vezni ile ilgili bilgilerin verilmesi. 13 ve 14. yy.da Eski Türk Edebiyatı’nın tarihi gelişimi.

Vize-Final-Ödev % Dağılımı

Vize % 40

Final % 60

Vize-Final-Ödev Sınav Türü

Klasik Sınav

Kaynaklar


1. Akün, Ö. Faruk,. 1995. Divan Edebiyatı” maddesi, TDV IA. İstanbul. c.9. s.389-427.

2. İsen, M., Macit, M. vd. 2002. Eski Türk Edebiyatı El Kitabi. Akçağ Yayınları. Ankara.

3. Mengi, Mine. 2000. Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Akçağ Yayınları. Ankara.

4. Mermer, Ahmet vd.. 2014. Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatına Giriş. Akçağ Yayınları. Ankara.

5. Pala, İskender. 2002. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. L&M Yayınları. İstanbul.

6. Ünver, İsmail. 1986. Türk Dili Dergisi. Türk şiiri Özel sayısı II (Divan şiiri). Sayi:415-417. TDK Yayınları. Ank

 

 

DERS PROGRAMI

1. Hafta

XIII. Asra gelinceye kadar Türk edebiyatına genel bir bakış.  

2. Hafta

Divan edebiyatının kurulusu, sınırları, kaynakları ve Arap ve Fars edebiyatının etkileri. XIII-XIV. asırlarda Anadolu’da siyasî, sosyal ve edebî durum. 

3. Hafta

Mevlânâ , hayati, eserleri ve Türk kültür ve edebiyat hayatındaki önemi. Nahifi Tercümesinden ilk on sekiz beytin şerhi. 

4. Hafta

Sultan Veled hayati, eserleri ve sanatı. Türkçe yazdığı gazellerinden birinin şerhi. 

5. Hafta

Yunus Emre: Hayati, eserleri ve sanatı. Divanından bir gazelin şerhi. 

6. Hafta

Sathiyye terimi ve Yunus Emre’nin sathiyyelerinden örnekler. 

7. Hafta

Hoca Dehhânî : Hayati, eserler ve sanatı. Hoca Dehhanî’den kaside ve gazel şerhi. 

8. Hafta

ARA SINAV

9. Hafta

Ahmet Fakih: Hayati, eserleri ve sanatı. Çarh-nâme’den beyitlerin şerhi.

10. Hafta

Seyyad Hamza: Hayati, eserleri ve sanatı. Na’t, kaside ve gazel şerhi.

11. Hafta

Hoca Mes’ud: Hayati, eserleri ve sanati. Bir gazelinin ve Mesnevi’sinden de ilk 20 beytin şerhi. 

12. Hafta

Kadi Burhâneddin: Hayati, eserleri ve sanatı. Divanından gazel ve tuyug şerhi. 

13. Hafta

Nesîmî: Hayati, eserleri ve sanatı. Divanından gazel şerhi

14. Hafta

Ahmedî: Hayati, eserleri ve sanatı. Divanından gazel şerhi.

 

           

 

Dersin Kodu/Adı

TDE155           Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler-I

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Doç.Dr. FETTAH KUZU
Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞAH GAYE FİDAN

Dersin Amacı

Klasik Osmanlı Edebiyatı hakkında temel bilgilerin kazandırılması. Divan edebiyatının tarihi gelişimi ile ilgili bilgilerin kavranması.

Vize-Final-Ödev % Dağılımı

Vize % 40

Final % 60

Vize-Final-Ödev Sınav Türü

Klasik Sınav

Kaynaklar


1. Akün, Ö. Faruk,. 1995. Divan Edebiyatı” maddesi, TDV IA. İstanbul. c.9. s.389-427.
2. İpekten, Haluk. 1994. Eski Türk Edebiyatı- Nazım Şekilleri ve Aruz. Dergâh Yayınları. İstanbul.
3. İsen, M., Macit, M. vd. 2002. Eski Türk Edebiyatı El Kitabi. Akçağ Yayınları. Ankara.
4.Mermer, Ahmet vd..2014. Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatına Giriş. Akçağ Yayınları. Ankara.
5. Pala, İskender. 2002. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. L&M Yayınları. İstanbul.
6.Ünver, İsmail. Türk Dili Dergisi. Türk şiiri Özel sayısı II (Divan şiiri). Sayi:415-417.

 

 

 

DERS PROGRAMI

1. Hafta

Türk edebiyatının dönemleri. Divan edebiyatı, isimlendirme problemi, özellikleri, sınırları. Belâgatin tanımı ve içeriği. Edebiyat bilgi ve teorisiyle (belâgat/retorik) ilgili eserler ve değerlendirilmesi.

2. Hafta

Divan şiirinin ses yapısı. Aruz vezni, doğuşu, gelişimi ve terminolojisi.

3. Hafta

Aruz vezniyle ilgili uygulamalar.

4. Hafta

Aruz vezniyle ilgili uygulamalar ve ödevlerin kontrolü.

5. Hafta

Aruz vezniyle ilgili uygulamalar ve ödevlerin kontrolü

6. Hafta

Aruz vezniyle ilgili uygulamalar ve ödevlerin kontrolü. Divan şiirinde kafiye ve türleri.

7. Hafta

Mürettep bir divanin tanıtılması ve içeriği. Kasîde, tarihî gelişimi ve özellikleri ve Ahmed Paşa’nın “Güneş” kasidesi üzerinde uygulamalı çalışmalar.

8. Hafta

Vize Sınavları

9. Hafta

Gazel, tarihî gelişimi, özellikleri ve çeşitleri. Gazi Giray Han’ın “üstüne” redifli gazeli üzerinde uygulamalı çalışma. Kıt’a ve nazm, tanımı, özellikleri.

10. Hafta

Mesnevî, tanımı, tarihî gelişimi, özellikleri ve türleri. Müstezad, rubaî ve tuyug., tanımı, özellikleri ve tarihî gelişimi.

11. Hafta

Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn adli mesnevisi üzerinde uygulamalı çalışmalar.

12. Hafta

Musammatlar (müselles, murabba,terbî, tahmîs, tardiyye, tastîr, müseddes, tesdîs, müsebba, tesbî’).

13. Hafta

Musammatlar (müsemmen, tesmîn, mütessa, tetsî’, muasser, ta’sîr, terkib-bend, tercî-bend) ve bahr-i tavîl.

14. Hafta

Divan Edebiyatında türler (tevhid, na’t, sâkiname vs.) ve tanımları. Eski Türk edebiyatıyla ilgili bazı terimler (istinsah, müstensih, tenkitli metin, tazmîn, nazîre vs.)

 

           

 

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
Dîvânu Gülzâr Li-Hâfız Sa’dî (İnceleme, Metin, Tıpkıbasım)

Yayın Yeri: Grafiker
ISBN: 978-625-7305-16-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Dünya Edebiyatı Araştırmaları

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-033-020-5, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
ABDULCELÎL İBN ALÎ “DÜRR-İ HOŞ-ÂB” (Manzum Bir “Dürer” Tercümesi) [İNCELEME, METİN, SÖZLÜK, TIPKIBASIM]

Yayın Yeri: GRAFİKER YAYINLARI
ISBN: 978-605-9247-12-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Şeyh Gâlib Dîvânı’nda “Hak, Varlık ve İnsan”

Yayın Yeri: Bizim Akademi Yayınları
ISBN: 978-605-5065-74-4, TÜRKİYE, Ankara, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

13 Adet
1
Bazı Tespitler Işığında Neşâtî Dîvânı’ndaki “Su” Redifli Gazel Üzerine Bir İnceleme

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
MEHMED ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE KİMLİK BİLİNCİ

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI
3
AŞK VE ŞİİR BAĞLAMINDA MAHLAS BEYİTLERİNDEN HAREKETLE İKİ ŞAİR İKİ ŞİAR: FUZÛLÎ VE BÂKÎ’DE AŞK VE ŞİİR

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: International Journal Of Turkish Literature Culture Education
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
KLASİK TÜRK ŞİİRİNE KLASİK OLMAYAN YAKLAŞIMLAR: BÂKÎ, YAHYÂ, NEDÎM ÖRNEĞİNDE KLİŞELERİN SORGULANMASI

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Şair Üzerine Yanlı(ş) Değerlendirmeler: Abdulbaki Gölpınarlı ve Bir Fuzûlî Kritiği

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE TUHAF BENZERLİKLER: ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ’NIN BİR GAZELİNDE ETKİLENME İZLERİ VEYA ETİĞİN İHLALİ

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
SÖZ (PAROLE)-DİL (LANGUE) DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE ŞİİR DİLİ (KLÂSİK TÜRK ŞİİRİ BAĞLAMINDA)

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
İBRAHİM RIF’AT’IN “SU’ALLİ CEVÂBLI TA’LÎM-İEDEBİYYÂT-I OSMÂNİYYE” ADLI MUHTASAR (VEYA MÜNTEHAL) BELÂGAT ESERİ: İNCELEME, METİN

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD, MLA, EBSCO, ASOS, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik D
9
Şeyh Gâlib’in Sâkînâme’sinde İmgesel Söylem

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUMEĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks, Akademia SosyalBilimler İndeksi,
10
Klâsik Şiirde Şarap Kavramı ve Fehîm-i Kadîm’in “Şarâb” Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Denemesi

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
ŞEYH GÂLİB’İN ŞİİRLERİNDE İNSANIN DÖNÜŞÜM SÜRECİ

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Nâilî’nin İmaj Dünyası ve Gazellerindeki Yansımaları

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: Karadeniz
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, CEEOL
13
RÉNE GİRARD’IN “ÜÇGEN ARZU MODELİ”PERSPEKTİFİNDE FUZÛLÎ’NİN “LEYL VÜ MECNÛN”ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA Ebscohost Index Copernicus Türk Eğitim İndeksi Akademia Sosyal Bilimler

Bildiriler

13 Adet
1
THE PERCEPTION OF RELIGION IN CLASSICAL TURKISH POETRY

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: 5th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 03.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Yûnus Emre'nin Şiirlerinde Hak ve İnsan Tasavvuru

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: Vefatının 700. Yılında Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu
TÜRKİYE, KİLİS, Türkçe, 30.06.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
MEHMED ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE KİMLİK BİLİNCİ

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: Kabulünün 100. Yılında İstiklâl Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 12.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
İki Gazelinden Hareketle Hoca Dehhânî’nin Edebî Kişiliği Üzerine Bir Değerlendirme

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni
İngilizce, 21.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
The Concept of Love and Its Implications in Islamic-Based Classical Turkish Poetry

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: 6th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities AICSSH 2018
İNGİLTERE, Oxford, İngilizce, 16.08.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
HÂFIZ SA’DÎ’NİN “DÎVÂN-I GÜLZÂR” ADLI ESERİNİN TANITILMASI VE BİR ŞİİRİNİN KLASİK ŞERH METODUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE TUHAF BENZERLİKLER: ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ’NIN BİR GAZELİNDE ETKİLENME İZLERİ VEYA ETİĞİN İHLALİ

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu 3-4-5 Mayıs 2018
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 03.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
19. YÜZYIL SONLARINDA MİSYONER BİR HEMŞİRENİN AYINTAB HASTANESİ ANILARI

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: ULUSLARARASI GAZİANTEP TARİHİ SEMPOZYUMU (Millî Mücadele Döneminde Gaziantep)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.12.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
The Need for a Mixed Methodology during Text Analysing Process in Contemporary Literary Searches

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: Bridging the Gaps, Minding the Context Conference, University of Vigo
İSPANYA, Vigo, İngilizce, 17.03.2011

Uluslararası  Özet bildiri
11
ŞEYH GÂLİB’İN SÂKÎNÂME’SİNDE İMGESEL SÖYLEM

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına)
TÜRKİYE, Kayseri, Türkçe, 25.11.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
12
Training through poetry within the sample of Nabi’s “Hayriyye”

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA) Papers, Cairo American University, Procedia - Social and Behavioral Sciences
MISIR, Kahire, İngilizce, 29.10.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Şiirde Sosyal Hayat ve Şiirin Sükûtu (18. Yüzyıl Klâsik Türk Şiiri Bağlamında)

KUZU FETTAH
Yayın Yeri: V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Uluslararası- (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)
Türkçe, 16.10.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
Kaşgarlı Mahmud Öğrenme Merkezi Projesi

Hayat Boyu Öğrenme
15.05.2010 - 15.05.2011
Avrupa Birliği,   Proje Koordinatörü 

ULUSLARARASI  ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Klâsik Türk Şiirinde Zâhirî ve Bâtınî Mitoslar

Klâsik Türk şiirinde mitolojik unsurların ortaya konulması.
14.01.2021 - 19.08.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
SMMM Fettah Kuzu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir,

2003 - 2008
2
SMMM İhsan Kuzu

Muhasebe Elemanı
Serbest Muhasebe,

2000 - 2003
3
SMMM M. Zeki Fendoğlu

Muhasebe Elemanı
Serbest Muhasebe,

1997 - 2000

Editörlükler

2 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: KUZU FETTAH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  SOSYAL BİLİMLER  Elektronik

2
Gaziantep University Journal of Social Sciences JSS

Yazar Adı: BAL LİDER,GÖKGÖZ GÖKHAN,KUZU FETTAH,UĞUR ATİLLA AHMET,SÖNMEZ MEHMET EMİN,KARA EKREM,AÇIKGÖZ MUHARREM,ANTAKYALIOĞLU ER ZEKİYE,OLCAY ATINÇ,TANSÜ YUNUS EMRE,KUZU ŞENAY LEYLA,YANAR RÜSTEM,KILIÇ MEHMET , Yayın Yeri: University of Gaziantep Press
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Gaziantep  Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Klasik Türk Şiirinde Sembol ve İmge Yaratımı Türkçe 3
2 2017-2018 Klasik Türk Şiirinde Tasavvuf Türkçe 3
3 2017-2018 Doktora Seminer Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 2
2 2016-2017 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI Türkçe 3
3 2016-2017 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİN ŞERHİ I Türkçe 3
4 2016-2017 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİN ŞERHİ II Türkçe 3
5 2017-2018 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 2
6 2017-2018 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI Türkçe 3
7 2017-2018 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİN ŞERHİ I Türkçe 3
8 2017-2018 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİN ŞERHİ II Türkçe 3
9 2017-2018 YÜKSEK LİSANS SEMİNER Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 OSMANLI TÜRKÇESİ I Türkçe 3
2 2016-2017 OSMANLI TÜRKÇESİ II Türkçe 3
3 2016-2017 OSMANLI TÜRKÇESİ III Türkçe 2
4 2016-2017 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Türkçe 2
5 2016-2017 TÜRK DİLİ I Türkçe 25
6 2016-2017 TÜRK DİLİ II Türkçe 25
7 2017-2018 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ II Türkçe 4
8 2017-2018 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ I Türkçe 4
9 2017-2018 OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ I Türkçe 2
10 2017-2018 Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler II Türkçe 2
11 2017-2018 TÜRK DİLİ I Türkçe 25
12 2017-2018 TÜRK DİLİ II Türkçe 25

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Süleyman Fehim Efendi ve Ahmed Cevdet Paşa'ın Şerh-i Divan-ı Sâib'indeki Elif Kafiyeli Gazeller (İnceleme-Metin-Sözlük) SADDAM ÇOKUR TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Klâsik Türk şiirinde zâhirî ve bâtınî mitoslar ZELİHA AÇAR TezMerkezi 2021
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Şeyyad Hamza'nın Yusuf u Zeliha Mesnevisinde rüya motifi TUĞBA NUR KOÇASLAN TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Edirneli Ahmed Rüşdî Dîvânı (bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük) GURBET DOĞAN TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Bayburtlu Ağlar İrşâdî Baba'nın Yûsuf ile Zeliha mesnevisinin bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüğü MEHMET KESKİN TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Aydî Baba Divanı (Bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük) NERMİN KOTAN TezMerkezi 2020
5 Tamamlandı Şeyhülislâm Yahyâ ve Şeyh Gâlib Dîvânlarında aşk ve şarap ile ilgili kavramların mukayeseli olarak incelenmesi SEMA ALPTEKİN TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Avnî Dîvânı'ındaki gazellerin mahlas beyitlerinin tahlili ADEM KAÇAR TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı "Muhammed bin Mustafa" tarafından istinsah edilmiş 18. yüzyıla ait mensur bir hadis mecmuası: İnceleme, metin HALA SÜLEYMAN TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı Fuzûlî'nin Türkçe Divanı'nda gönül ve ilgili kavramlar MUSTAFA BAYIR TezMerkezi 2015

Araştırmalar

1 Adet
1
Söz (Parole)- Dil (Langue) Ayrımı Bağlamında Şiir Tahlili

Söz (Parole)- Dil (Langue) Ayrımı Bağlamında Şiir Tahlili başlıklı proje kapsamında çalışmalar yapılmış, söz konusu çalışmalar neticesinde elde edilen bulgular makale olarak yayımlanmıştır.
Madison/Wisconsin, ABD   Uluslararası  Araştırma