Doç.Dr. RECEP BİNDAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİM.EĞİTİMİ

   bindak@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3795  
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı  Matematik  Veri Madenciliği  Uygulamalı İstatistik

Duyuru / Döküman

Döküman/Dosya
tablolar-z-kikare-t6048.pdf

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

36 Adet
1
Ortaokul Öğrencilerinde Matematik Özyeterliğinin Yordayıcısı Olarak Okula Aidiyet Ve Matematik Motivasyonu

BOZKUŞ ENSARİ, BOZKUŞ BAŞAK HİLAL, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: ASOS Yayinevi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI
2
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tükenmişliklerinin Yordayıcısı Olarak Okul İklimi ve Örgütsel Bağlılık

DÖNÜK OKTAY, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Inonu University
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Examining Mathematical Justification Levels of 7th Grade Students,

ÖZMUSUL BEGÜM, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Acta Didactica Napocensia
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
İlkokul matematik dersinde problem çözme öğretim uygulamaları

PESEN CAHİT, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Self-Concealment and Emotional Intelligence as Predictors of Seeking Psychological Help among Undergraduate Students

Demir Ramazan,MURAT MEHMET,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Asian Journal of Education and Training
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
Ortaokul öğrencilerin öyküye yönelik tutumları

KAYA AHMET İHSAN,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
7
Determination of fruit growth and fruit peel and aril colors in differentpomegranate genotypes

TÜRKER SERDAR,POLAT ATİLA AYTEKİN,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Clavirate Analytics, CAB Abstract
8
COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN KİTAP OKUMA TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

KAYA AHMET İHSAN, KAYA ASLIHAN, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Milli Egitim Bakanligi Milli Egitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
9
A bibliometric analysis of the essential oil-bearing plants exposed to the water stress: How long way we have come and how much further?

KULAK MUHİTTİN,ÖZKAN ALİ,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Scientia Horticulturae
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
10
2010-2017 yılları arasında türkiye'de matematik eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi.

BİNDAK RECEP, TERECİ ABDULLAH
Yayın Yeri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD
11
Parameter estimation for linear regression using Bootstrap method

BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: The International Journal of Materials and Engineering Technology
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS
12
SLCO1B1 Polymorphisms are Associated With Drug Intolerance in Childhood Leukemia Maintenance Therapy

Eldem İrem,Yavuz Duygu,Cumaoğulları Özge,İLERİ DİLBER TALİA,Ünal İnce Elif,ERTEM MEHMET,DOĞANAY ERDOĞAN BEYZA,BİNDAK RECEP,ÖZDAĞ HİLAL,Şatıroğlu Tufan NL,Uysal L Zümrüt
Yayın Yeri: Journal of Pediatric Hematology/Oncology
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
13
Lise 9.sınıf öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin sosyal problem çözme becerileri ile bazı değişkenler açısından incelenmesi.

EMİROĞLU MÜRŞİDE, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: SocialSciencesStudiesJournal (SSSJournal)
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI INDEX COPERNICUS
14
İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile TEOG matematik sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre analizi

KARAMAN MUHAMMED,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Current Research in Education
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
15
Mekân - Cinayet Bağıntısına Küresel Bir Bakış: Bir Davranışsal Coğrafya Çalışması

ÖZGEN NURETTİN,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Islamicus
16
Comparative study on fatty acid composition of olive (Olea europaea L.), with emphasis on phytosterol contents

ÖZKAN ALİ,ABOUL ENEIN Hassan Y,KULAK MUHİTTİN,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Biomedical Chromatography
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
17
Okul yöneticilerinde algılanan yaşam kalitesi

EKİNCİ ABDURRAHMAN, SAKIZ HALİS, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Gaziantep University J Soscial
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Bazı Kişisel Değişkenlerin Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarısı Üzerindeki Etkisi Bir Regresyon Modeli

AKHAN ŞAKİR, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD
19
Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının mesleki kaygi düzeyleri (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği)

UÇAK KUDBETTİN, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Ulusal Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS INDEX
20
Ortaokul öğrencilerinde matematik başarısının matematik kaygısı sınav kaygısı ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi

YILMAZ HARUN REŞİT,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD
21
Aflatoxin B1 and aflatoxins in ground red chilli pepper after drying.

ÖZKAN ALİ,BİNDAK RECEP,ERKMEN OSMAN
Yayın Yeri: Food Additives Contaminants: Part B
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
22
İller arası göç tahmini için bir çekim modeli cazibe modeli önerisi

BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Social Sciences Research Journal
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad
23
Okullarda sosyal adalet ölçeğinin geliştirilmesi

KARACAN HÜSEYİN, BAĞLIBEL MURAT, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS INDEX
24
Liderlik yoğunluğu envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

SAMANCIOĞLU MUSTAFA, BAĞLIBEL MURAT, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
25
Relationship between Randomness and Coefficient Alpha: A Monte Carlo Simulation Study

BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Journal of Data Analysis and Information Processing
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO A-to-Z
26
Öğretmenler için bilgisayar tutum ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması

BİNDAK RECEP, ÇELİK HALİL COŞKUN
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
27
Prevalence of Obesity in Elementary Schools in Mardin South Eastern of Turkey A Preliminary Study

BATTALOĞLU İNANÇ BETÜL,SAY ŞAHİN DENİZ,OĞUZÖNCÜL AYŞE FERDANE,BİNDAK RECEP,MUNGAN FERİDE
Yayın Yeri: Balkan Medical Journal
İngilizce, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
28
Mann-Whitney U ile Student’s t testinin I.Tip Hata ve Güç bakımından Karşılaştırılması: Monte Carlo Simülasyon Çalışması

BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
29
Lise öğrencilerinin matematik okuryazarlığına yönelik özyeterlik inançlarının belirlenmesi.

ÖZGEN KEMAL, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
30
İlköğretim II kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi.

DURSUN ŞEMSETTİN, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
31
Matematik okuryazarlığı öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi

ÖZGEN KEMAL,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
32
Coğrafya dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi

ÖZGEN NURETTİN, BİNDAK RECEP, BİREL FIRAT KIYAS
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS INDEX
33
OKUL DENEYİMİ- I UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

KUDU MUSTAFA, ÖZBEK RAMAZAN, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
Türkçe, Elektronik, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
34
İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği

BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Türkçe, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
35
Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

ÇELİK HALİL COŞKUN, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2),427-436 ISSN
Türkçe, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
36
İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

ÇELİK HALİL COŞKUN, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

10 Adet
1
BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ÖĞRETMENLERİN OKUL İKLİMİ ALGILARI, ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI VE TÜKENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

BİNDAK RECEP, DÖNÜK OKTAY
Yayın Yeri: I.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 20.12.2019

Ulusal  Özet bildiri
2
Ortaokul matematik öğretmenlerinin tükenmişliklerinin yordayıcısı olarak okul iklimi ve örgütsel bağlılık (Malatya ili örneği)

DÖNÜK OKTAY, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: I.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 20.12.2019

Ulusal  Özet bildiri
3
Nonparametrik istatistik tekniklerinin lisansüstü tezlerde kullanımı

BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 04.04.2019

Ulusal  Özet bildiri
4
Investigation of Geometrical Justification Skill Levels of Middle School 7th Grade Students, Internatıonal Conference On Mathematıcs

ÖZMUSUL Begüm,BİNDAK RECEP,BOZKURT ALİ
Yayın Yeri: An Istanbul Meeting for World Mathematicians” Minisymposium on Approximation Theory Minisymposium on Math Education
İngilizce, 03.07.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Bazı nar genotiplerinin Gaziantep ekolojisindeki kalite özellikleri

TÜRKER SERDAR,POLAT ATİLA AYTEKİN,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: III.Uluslararası MESLEKİ ve TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Development of Mathematical Connection Self-Efficacy Scale

ÖZGEN KEMAL, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017)
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 11.05.2017

Ulusal  Özet bildiri
7
Statistical Evaluation of Antimicrobial Effects of Aromatic Plant Essential Oil on bacteria, Yeasts and Molds. , p.752, ISBN: 978-605-4988-14-3.

Anas Almohammed,BİNDAK RECEP,ERKMEN OSMAN
Yayın Yeri: I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Natural and Healthy Life, TABKON-17
TÜRKİYE, Konya, İngilizce, 10.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Varsayımlar ihlal edildiğinde ANOVA F yerine kullanılan Kruskal Wallis H ile Welch testlerinin I tip hata bakımından karşılaştırılması

BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Xth INTERNATIONALSTATISTICS DAYSCONFERENCE GIRESUN UNIVERSITY
TÜRKİYE, GİRESUN, Türkçe, 07.10.2016

Ulusal  Özet bildiri
9
Matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz yeterlik algıları

ÖZGEN KEMAL, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: VIII.ULUSAL FEN ve MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, BOLU, Türkçe, 27.08.2008

Ulusal  Tam metin bildiri
10
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI

ÖZGEN KEMAL, OBAY MUSTAFA, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 16.04.2008

Ulusal  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Dicle Üniversitesi

Arş.Gör.

1999 - 2005
2
Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen
Matematik Öğretmeni,

1992 - 1999

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Matematik Eğitimi Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatistik Türkçe 3
2 2020-2021 NİCEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Bilimsel Araştırmalarda Veri Analizi ve İstatistik Teknikler Türkçe 3
2 2017-2018 Uygulamalı Eğitim İstatistiği Türkçe 3
3 2016-2017 Matematik eğitimi Araştırmalarında Nicel Veri Analizi Türkçe 3
4 2016-2017 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları Türkçe 3
5 2019-2020 VERİ ANALİZİ VE İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 CEBİRE GİRİŞ Türkçe 3
2 2018-2019 İSTATİSTİK VE OLASILIK-II Türkçe 4
3 2019-2020 İSTATİSTİK VE OLASILIK-I Türkçe 4
4 2019-2020 İSTATİSTİK VE OLASILIK-I, II Türkçe 8
5 2019-2020 Olasılık Türkçe 2
6 2020-2021 Analiz1 Türkçe 2
7 2020-2021 Analiz3 Türkçe 2
8 2020-2021 Cebir Türkçe 2
9 2020-2021 İstatisti Türkçe 2
10 2013-2014 İSTATİSTİK ve OLASILIK I/II Türkçe 4
11 2014-2015 GENEL MATEMATİK Türkçe 6
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Mesleki Matematik II Türkçe 4
2 2018-2019 MESLEKİ MATEMATİK Türkçe 4
3 2019-2020 MESLEKİ MATEMATİK II Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Geometri öğretimi uygulamalarının matematiksel niteliği: Bir durum çalışması OZAN ESENDEMİR TezMerkezi 2020
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe İlişkin Metaforik Algıları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler ORHAN AYDIN TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknolojik pedagoik alan bilgileri ile mesleki öz yeterlikleri arasındaki ilişkiler GİRAYHAN KAZANCI TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Suriyeli öğrencilere matematik eğitimi veren öğretmenlerin karşılaştıkları zorluklar EMİŞ BAŞTUĞ TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Ortaokul öğrencilerinde sayı duyusu gelişimi GÜL ŞAHİN TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Ortaokul öğrencilerine yönelik geometri kaygı ölçeğinin geliştirilmesi ve geometri kaygısının bazı değişkenlere göre yordanması HANDE NUR AKARCA TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Matematik öğretmenlerinin psikomotor becerisine ilişkin bilgilerinin incelenmesi ŞAHİN TOSUN TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Ortaokul matematik öğretmenlerinin tükenmişliklerinin yordayıcısı olarak okul iklimi ve örgütsel bağlılık (Malatya ili örneği) OKTAY DÖNÜK TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Likert tipi ölçeklerde katılım düzeyi sayısındaki değişikliğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi RÜYA ÖZKAN TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Lise öğrencilerinin okul tükenmişliği ile matematik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki HASAN KURT TezMerkezi 2019
10 Tamamlandı Matematik öğretmenlerinin matematiksel süreç becerilerine ilişkin bilgi düzeyleri SÜLBİYE POLAT TezMerkezi 2018
11 Tamamlandı Gerçekçi matematik eğitiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin dörtgenlerde alan konusundaki matematiksel başarılarına ve motivasyonlarına etkisi AYŞE YONUCUOĞLU TezMerkezi 2018
12 Tamamlandı Ortaokul 6-8.sınıf öğrencilerinde aritmetik performans ile sayı duyusu arasındaki ilişki DUYGU ŞAHİN TezMerkezi 2018
13 Tamamlandı Ortaokul 7.sınıf öğrencilerinin matematiksel gerekçelendirme becerileri düzeylerinin incelenmesi BEGÜM ÖZMUSUL TezMerkezi 2018
14 Tamamlandı 2010-2017 yılları arasında Türkiye'de matematik eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin bazı kriterlere göre karşılaştırmalı incelenmesi ABDULLAH TERECİ TezMerkezi 2017
15 Tamamlandı İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile TEOG matematik sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre analizi MUHAMMED KARAMAN TezMerkezi 2016
16 Tamamlandı İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde matematik başarısı ile matematik kaygısı, sınav kaygısı ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi HARUN REŞİT YILMAZ TezMerkezi 2015
17 Tamamlandı Ortaokul öğrencilerinin matematik başarısının matematik tutumu, okul kültürü ve bazi demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi ŞAKİR AKHAN TezMerkezi 2015