Dr.Öğr.Üyesi ADNAN ALGÜL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   algul@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  İslam Hukuku

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

24 Adet
1
Kitabu Usûli’l-Fıkıh/el-Usûl Miftâhu’l-Vusûl (Dirâse ve Tahkîk))

Yayın Yeri: Daru’l-Mi’râc
ISBN: 9789933586546, SURİYE, Dimaşk

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
2
El-Hiyel ve Mevkifu’l-İmam İbn Kayyim el-Cevziyye Minhâ fî Kitabihi İ‘lâmu’l-Muvakki‘în ‘an Rabbi’l-‘Alemîn

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-625-7992-31-2, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
3
İhtilâfu’l-Kırâati’l-Kur’âniyyeti ve Eseruhâ fî’l-İhtilafi’l-Fıkhî“el-Haccu ve’l-‘Umretu Ünmuzecen”

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-625-7992-52-7, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
4
Tahkîku Ârâi’l-Hanefiyyeti’l-Vârideti fî Kitâbi “Bidâyetu’l-Müctehid ve Nihâyetu’l-Muktasıd” Kısmı’l-Ahvâli’ş-Şahsiyye

Yayın Yeri: İLAHİYÂT
ISBN: 978-625-7992-58-9, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
5
İlahiyat Araştırmaları

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-258-618-1, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
İ’ânetu’t-Talib ’Âlâ Mukâranetü’l-Mezâhib

Yayın Yeri: Mektebetu Seyda
ISBN: 786052226452, TÜRKİYE, Diyarbakır

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
7
İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-7852-75-5, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
8
Vehbe Zuhayli ve İhtiyaratuhü’l-Usûliyye Fi Kitabihi Usûli’l-Fıkhı’l-İslami

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-605-80670-7-3, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
9
İslam Hukuku I

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-69-2, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Fıkıh Usulü I-II

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-75-3, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
El-Fakih’ul-Müfessiru’l-Kaid Esed b. Furat

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-605-80281-7-3, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
12
İlahiyat Alanında Yeni Ufuklar

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-80229-5-9, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
13
İlahiyat Alanında Yeni Ufuklar

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-80229-5-9, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
14
MOLLA HALÎL ES-Sİ‘İRDÎ HAYATI ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ

Yayın Yeri: Beyan Yayınları
ISBN: 978-975-473-895-7 (Tk), 978-975-473-896-4, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
İlahiyat Alanında Araştırma Makaleleri

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-625-7958-42-4, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
16
İslam Hukuku ı

Yayın Yeri: lisans yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-69-2, TÜRKİYE, istanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
17
el-Hulasatu’l-Fıkhiyye fî’l-Ahvali’ş-Şahsiyye

Yayın Yeri: İlahiyat
ISBN: 978-625-7992-05-3, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
18
Fıkıh Usulü I - II

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-75-3, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
19
İLAHIYAT ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-288-807-0, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
20
İLAHIYAT ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-288-808-7, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
21
Türkiye İslam Hukukçuları Hayatları ve Eserleri

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-605-288-548-2, TÜRKİYE, ANKARA

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
22
İzzüddîn b. Abdüsselâm’ın İslam Hukuk Bilimindeki Yeri ve Önemi

Yayın Yeri: Çıra Akademi
ISBN: 978-605-9477-58-1, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
23
Delilleriyle Ehl-i Sünnet Mezhepleri İle İmamiyye’nin Aile Hukuku’nda İttifak ve İhtilaf Ettikleri Konular

Yayın Yeri: Seyda Yayınları
ISBN: 978-605-9727-55-6, TÜRKİYE, Diyarbakır

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
24
Nefâisu’l-İzz Bin Abdüsselâm

Yayın Yeri: Mektebetu Seyda
ISBN: 9786059727839, TÜRKİYE, Diyarbakır

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Arapça

Makaleler

25 Adet
1
CESSAS’A GÖRE İLLETİN TAHSİSİ

ALGÜL ADNAN,BÖLÜKBAŞ Emre
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
İslam Hukukuna Göre Zimmiler ve Hukuki Uygulamları (1638-1639 Tarihli Harput Şer’iyye Sicili Örneği

ALGÜL ADNAN,YILDIZ Eyyüp
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
3
İSLAM HUKUKUNA GÖRE ZİMMİLER VE HUKUKİ UYGULAMLARI (1627 TARİHLİ HARPUT ŞER’İYYE SİCİLİ ÖRNEĞİ

ALGÜL ADNAN,YILDIZ Eyyüp
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
4
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN HIRSIZLIĞIN ŞER’Î HÜKMÜ

ALGÜL ADNAN,SARHIL Ahmad
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Türk Eğitim İndeks
5
İSLÂM AİLE HUKUKUNDA HİDÂNE MÜESSESESİ

ALGÜL ADNAN,EMRE Fevzi Yunus
Yayın Yeri: ASR Journal (ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ICI Journals Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing, Internat
6
KUR’AN’I KERİM’DE VE SÜNNETTE AİLE HAYATI

ALGÜL ADNAN,KAYA YILMAZ Esma
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN), Scientific World Index, GeneralImapctFac
7
Emrin Umûmiliği Hususunda Mezhebine Muhalif Bir Fakih Ebu’l-Yüsr El-Pezdevî (Ö. 493/1100)

ALGÜL ADNAN,BÖLÜKBAŞ Emre
Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
PRICE CHANGES IN THE MARKET AND THEIR EFFECTS ON ISLAMIC LAW

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Route Educational Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İnde
9
TÜRK MEDENİ KANUNUYLA MUKAYESELİ OLARAK İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞANMANIN EŞLER YÖNÜNDEN SONUÇLARI

ALGÜL ADNAN,ŞAHİN Merve
Yayın Yeri: ATLAS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International ResearcBible (Academic R
10
THE IMPACT OF THE CHANGE IN THE VALUE OF THE PAPER CURRENCY IN DEBT

ALGÜL ADNAN,SARHIL Ahmad
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İnde
11
El-Bitcoin Mahiyetühü Hükmü’t-Teamüli Bihi Şeran

ALGÜL ADNAN,SARHIL Ahmad
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Arapça, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Hükmü’l-Müteşabihati Beyne’l-Emsi ve’l-Yevmi

ALGÜL ADNAN,ARMANAZI Wasım
Yayın Yeri: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Arapça, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
ZAKAT OF SHARES IN ISLAMIK JURISPRUDENCE

ALGÜL ADNAN,RIFAİ AHMED
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İnde
14
Geçmiş Bilgisi: Gazali’ye Göre Tevâtür Teorisi (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
15
Eseru’l-’Alakati Beyne’z-Zevceyn Ala Terbiyeti’l-Evlâdi

ALGÜL ADNAN,NAJIMALDIN Hezha
Yayın Yeri: RESSJOURNAL, Route Education and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi
16
el-’Umretu ve Akvâlu’l-Ulemâi fî Tekrariha

ALGÜL ADNAN,ARMANAZI Wasım
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi
17
Fıkhî Mezhepler ve Hüküm İstinbatında Dayandıkları Deliller Ehl-i Sünnet-İmamiyye Karşılaştırması

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: RESEARCHER: Social Science Studies
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The German National Library, Sobiad, Google Scholar, Scientific Indexing Service
18
Eş’arî Mu’tezile’den Neden Ayrıldı? (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
19
Fıkhî Mezheplerin Bağlayıcılığına Dair (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
20
İZZÜDDÎN B. ABDÜSSELÂM’IN MASLAHAT ANLAYIŞI

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
21
İslâm Hukukundaki Himaye Geleneği Müvâcehesinde Mültecilik Sistemi (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
22
Din, Ülfet ve Yabancılaşma (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
23
KAVÂİD İLMİ VE İZZÜDDÎN B ABDÜSSELÂM IN KAVÂİD İLMİNE ETKİSİ

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
İZZÜDDÎN B ABDÜSSELÂM IN HAYATI VE İLMÎ KİŞİLİĞİ

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
25
Şii-Sünni İlişkileri ve Selefilik (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

3 Adet
1
İslam Hukukuna İtidal Eksenli Bir Yaklaşım

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU(ISMS)
FRANSA, PARİS, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
ADALET VE İSLAM HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: PARİS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ - III- INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES – III
FRANSA, Paris, Türkçe, 15.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
KİTABU USULİ’L-FIKIH BAĞLAMINDA MOLLA HALÎL ES-Sİ‘İRDÎ’NİN FIKIH USULÜ İLMİNDEKİ YERİ VE DİĞER USUL ESERLERİYLE MUKAYESESİ

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Uluslararası Molla Halil es-Siirdî Sempozyumu
TÜRKİYE, siirt, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İmam-Hatip
1997-2012 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı değişik camilerde imam-hatip olarak görev yaptım., Kamu

1997 - 2012  Tam Zamanlı

Editörlükler

8 Adet
1
Fıkhu’l-Hayat

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

2
Haraitu’l-Ulûmi’l-Fıkhiyye (4) el-Fıkhu’l-Mu’âsır

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

3
Ru’ya Havle Kadâyâ’n-nakdi fî’l-Edebi’l-Arabiyyi’l-Kadîm Dirâse Tahlîliyye

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

4
NAHİV İLMİNDE VÂDIH TÜRÜ ESERLER VE EZ-ZÜBEYDÎ’NİN KİTÂBÜ’L VÂDIH ADLI ESERİ

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyât
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

5
Fıkhu’l-İhtisâs (3)

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

6
Usûlü’l-Fıkıh li’n-Nâşie

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

7
el-Mukaddimatu’l-Fıkhiyye el-Medhal İla İlmi’l-Fıkıh

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2019,   Uluslararası  Basılı

8
Ez-Zekâ ve Tenmiyetu’l-Kudurati’l-Akliyye Fi’l-İslam

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2019,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 TİS617 Mütekellimin Usul Anlayışı ve Metinleri Türkçe 3
2 2019-2020 TİB610 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
3 2019-2020 TİB652 İslam Hukuk Usulü II Türkçe 3
4 2018-2019 TİB632 Karşılaştırmalı İslam İbadetler Hukuku I Türkçe 3
5 2018-2019 TİB651 İslam Hukuk Usulü I Türkçe 3
6 2018-2019 TİB610 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
7 2018-2019 TİB652 İslam Hukuk Usulü II Türkçe 3
8 2017-2018 TİB642 İslam Ceza Hukuku Türkçe 3
9 2017-2018 TİB640 İslam Hukuku Furü Kuralları ve Usulü Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 TİS515 İslam Hukuk Metodolojisi Türkçe 3
2 2019-2020 TİB589 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
3 2019-2020 TİB515 İslam Hukuku Metodolojisi I Türkçe 3
4 2019-2020 TİB520 İslam Hukuku Metodolojisi II Türkçe 3
5 2018-2019 TİB515 İslam Hukuku Metodolojisi I Türkçe 3
6 2018-2019 TİB587 Klasik Fıkıh Metinleri Türkçe 3
7 2018-2019 TİB559 İslam Hukuk Metodolojisi II Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 16
2 2012-2013 İLH001 Arapça yazılı Anlatım Türkçe 8
3 2012-2013 İLH001 Arapça Okuma Anlama Türkçe 8
4 2011-2012 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 16
5 2011-2012 İLH001 Arapça Okuma Anlama Türkçe 8
6 2011-2012 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 4
7 2020-2021 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 16
8 2020-2021 TDP101 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 1
9 2019-2020 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 16
10 2019-2020 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
11 2019-2020 İLF 422 İslam Hukuku Metinleri Türkçe 4
12 2019-2020 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 1
13 2019-2020 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 2
14 2018-2019 İLF303 İSLAM HUKUKU I Türkçe 16
15 2018-2019 İLF104 İslam İbadet Esasları Türkçe 12
16 2018-2019 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
17 2017-2018 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 24
18 2017-2018 İLF304 İslam Hukuku II Türkçe 12
19 2017-2018 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
20 2016-2017 İLH 303 İslam Hukuk I Türkçe 20
21 2016-2017 İLA 203 İslam Hukukuna Giriş Türkçe 12
22 2016-2017 İLH 304 İslam Hukuku II Türkçe 20
23 2016-2017 İLH 420 İslam Hukuku Metinleri Türkçe 8
24 2016-2017 İLHDK 012 İslam Hukuku Türkçe 2
25 2015-2016 İLH001 Arapça Dilbilgisi Türkçe 12
26 2015-2016 İLH001 Arapça Sarf Bilgisi Türkçe 4
27 2015-2016 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 4
28 2015-2016 İLHDK007 İslam Hukuk Metodolojisi Türkçe 2
29 2015-2016 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 8
30 2015-2016 İLA104 İslam İbadet Esasları Türkçe 12
31 2015-2016 İLH420 İslam Hukuku Metinleri Türkçe 4
32 2014-2015 İLH110 İslam İbadet Esasları Türkçe 4
33 2014-2015 İLH210 İslam Hukuk Usulü Türkçe 9
34 2014-2015 İLH304 İslam Hukuku II Türkçe 8
35 2014-2015 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 6
36 2013-2014 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 16
37 2013-2014 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 8
38 2013-2014 İLH001 Arapça Sarf Bilgisi Türkçe 4
39 2013-2014 İLH001 Kuran Arapçası Türkçe 4
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 İLF001 Arapça Gramer Türkçe 6
2 2019-2020 İLF001 Yazılı Anlatım Türkçe 4
3 2019-2020 İLF001 Arapça Gramer Türkçe 6
4 2019-2020 İLF001 Arapça Gramer Türkçe 6
5 2018-2019 ARAPÇA GRAMER Türkçe 6
6 2017-2018 Arapça Gramer Türkçe 6

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor Fukaha Metodunda İstinbat Metodlarının Ahkam Tefsirlerine Tatbiki (Cessâs (ö. 370) Örneğinde) EMRE BÖLÜKBAŞ 2021
2 Tamamlandı Osmanlı Ceza Kanunname-i Hümayunu (1858) esaslarıyla Irak Ceza Kanunundaki (1969) genel ilkelerin hanefi mezhebine göre mukayeseli tetkiki KANAAN MAHDI YAQOOB YAQOOB 2019
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerinin İslam hukuku açısından fıtrata müdahale bağlamında değerlendirilmesi ŞULE TURĞUT 2020
2 Tamamlandı Osmanlı hukuk-i aile kararnamesinin fıkhi mezhepler bağlamında değerlendirilmesi MURAT ERDOĞAN 2019
3 Tamamlandı -Aile Hukuku çerçevesinde- Zühaylî'nin "El-Fıkhü'l İslâmî ve Edilletüh" adlı eserinde Hanefî-Şafiî mezheplerinin mukayesesi ve tercihi SABRİ ERÇEK 2019