Doç.Dr. ADNAN ALGÜL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   algul@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  İslam Hukuku

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

24 Adet
1
İSLAM HUKUKU (ŞAHIS-AİLE-MİRAS)

Yayın Yeri: Hikmetevi Yayınları
ISBN: 978-625-7756-23-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
ed-Doktor Abdülkerîm Zeydân ve İhtiyârâtuhu’l-Usûliyye fî Kitâbihi el-Vecîz fî Usûli’l-fıkıh

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-625-7404-21-1, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
3
Kitabu Usûli’l-Fıkıh/el-Usûl Miftâhu’l-Vusûl (Dirâse ve Tahkîk))

Yayın Yeri: Daru’l-Mi’râc
ISBN: 9789933586546, SURİYE, Dimaşk, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
4
Tahkîku Ârâi’l-Hanefiyyeti’l-Vârideti fî Kitâbi “Bidâyetu’l-Müctehid ve Nihâyetu’l-Muktasıd” Kısmı’l-Ahvâli’ş-Şahsiyye

Yayın Yeri: İLAHİYÂT
ISBN: 978-625-7992-58-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
5
İhtilâfu’l-Kırâati’l-Kur’âniyyeti ve Eseruhâ fî’l-İhtilafi’l-Fıkhî“el-Haccu ve’l-‘Umretu Ünmuzecen”

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-625-7992-52-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
6
El-Hiyel ve Mevkifu’l-İmam İbn Kayyim el-Cevziyye Minhâ fî Kitabihi İ‘lâmu’l-Muvakki‘în ‘an Rabbi’l-‘Alemîn

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-625-7992-31-2, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
7
el-Hulasatu’l-Fıkhiyye fî’l-Ahvali’ş-Şahsiyye

Yayın Yeri: İlahiyat
ISBN: 978-625-7992-05-3, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
8
MOLLA HALÎL ES-Sİ‘İRDÎ HAYATI ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ

Yayın Yeri: Beyan Yayınları
ISBN: 978-975-473-895-7 (Tk), 978-975-473-896-4, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-7852-75-5, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
10
İlahiyat Alanında Yeni Ufuklar

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-80229-5-9, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
11
İlahiyat Araştırmaları

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-258-618-1, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Fıkıh Usulü I-II

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-75-3, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
El-Fakih’ul-Müfessiru’l-Kaid Esed b. Furat

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-605-80281-7-3, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
14
Vehbe Zuhayli ve İhtiyaratuhü’l-Usûliyye Fi Kitabihi Usûli’l-Fıkhı’l-İslami

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-605-80670-7-3, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
15
İ’ânetu’t-Talib ’Âlâ Mukâranetü’l-Mezâhib

Yayın Yeri: Mektebetu Seyda
ISBN: 786052226452, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
16
İlahiyat Alanında Araştırma Makaleleri

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-625-7958-42-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
17
İlahiyat Alanında Yeni Ufuklar

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-80229-5-9, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
18
İslam Hukuku I

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-69-2, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
19
Türkiye İslam Hukukçuları Hayatları ve Eserleri

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-605-288-548-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
20
İLAHIYAT ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-288-808-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
21
İLAHIYAT ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-288-807-0, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
22
İzzüddîn b. Abdüsselâm’ın İslam Hukuk Bilimindeki Yeri ve Önemi

Yayın Yeri: Çıra Akademi
ISBN: 978-605-9477-58-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
23
Delilleriyle Ehl-i Sünnet Mezhepleri İle İmamiyye’nin Aile Hukuku’nda İttifak ve İhtilaf Ettikleri Konular

Yayın Yeri: Seyda Yayınları
ISBN: 978-605-9727-55-6, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
24
Nefâisu’l-İzz Bin Abdüsselâm

Yayın Yeri: Mektebetu Seyda
ISBN: 9786059727839, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2017

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Arapça

Makaleler

40 Adet
1
İSLAM HUKUKUNDA ŞİRKETLERİN MANEVİ VARLIKLARININ HÜKÜMLERİ

RIFAİ AHMED, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational and Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Turkish Education Ind
2
İSLAM HUKUKU VE TASAVVUFTA İLMÎ BİR SINIFLANDIRMA OLARAK AVÂM-HAVÂS

ALGÜL ADNAN, Gökdere Meryem
Yayın Yeri: Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernikos, İSAM, EBSCO, Science Gate, Sindex, ROOT Index, infobase Index
3
Evlilikte Yaşanan Problemlerin İslam Aile Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

ALGÜL ADNAN, Tacoğlu Hatice Kübra
Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Internation Scientific Indexing (ISI),International Index Copernicus, Eurasian S
4
Günümüzdeki Tüketim Artışının İslam İktisadı Açısından Eleştirisi

ALGÜL ADNAN, KAMER Hamit
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISAM, BASE, SIS, SOBIAD
5
FIKHÎ HADİSLERİN RİVAYET ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA “VELİSİZ VE İKİ ADİL ŞAHİTSİZ NİKÂH OLMAZ” RİVAYETİNİN SENED VE METİN TAHLİLİ

ALGÜL ADNAN, TAŞ Zeliha Beyza
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational and Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Turkish Education Ind
6
Süt Hısımlığı ile İlgili Hadislerin Fıkhi Mezhepler Bağlamında Değerlendirilmesi; Beş Kez Emzirme Rivayeti Örneği

ALGÜL ADNAN, Kayasöken Hatice Kübra
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
7
Kalıcı Makyajın İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Gökdere Meryem, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Salâhuddîn el-Alâî’nin Hayatı ve el-Mecmûʻu’l-Müzheb fî Kavâidi’l-Mezheb Adlı Eseri

AKIL Amıra, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Batman Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İsam, Google Scholar, Asos İndeks, ideal online, (DRJI) Araştırma Dergileri
9
Dirâse Tahlîliyye li Kitâbi'l-Ahkâmi'l-Fıkhiyye li-Nevâzili'l-Asriyye

ALGÜL ADNAN, Zenkah Gamal
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İndeksi , Open Academic Journal İndex, Director
10
Temvîl Müessesâti'l-Kıtâ'ı'l-Hâs li'l-Müessesât Gayri'r-Ribhiyye: Dirâse Fıkhiyye

NAJIMALDIN Hezha, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İndeksi , Open Academic Journal İndex, Director
11
İSLAM HUKUKUNDA FITRATA MÜDAHALE VE MEŞRUİYETİ

TURĞUT ŞULE, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
12
YARATILIŞA MÜDAHALE AÇISINDAN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

TURĞUT ŞULE, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Ağrı İslami İlimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDELERİN İSLÂM HUKUKUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, İSLÂMIN ÖNERDİĞİ KORUNMA VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

ALGÜL ADNAN, ÇALIŞKAN Yakup
Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Internation Scientific Indexing (ISI),International Index Copernicus, Eurasian S
14
İSLAM'IN KOLAYLAŞTIRMA METODU HAKKINDA KRİTİK BİR ANALİZ ÇALIŞMASI

ALGÜL ADNAN, ÇALIŞKAN Yakup
Yayın Yeri: RESS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational and Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Turkish Education Ind
15
Fıkhu'l-İmâm Buhârî fî Terâcimi Kutübi'l-Muâmelât Min Sahîhihi Mukâranen bi'l-Mezâhibi'l-Erbaa -el-İcâretu Ünmuzecen-

Aydın Ahmet, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational and Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Turkish Education Ind
16
KUR’AN’I KERİM’DE VE SÜNNETTE AİLE HAYATI

ALGÜL ADNAN,KAYA YILMAZ Esma
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN), Scientific World Index, GeneralImapctFac
17
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN HIRSIZLIĞIN ŞER’Î HÜKMÜ

ALGÜL ADNAN,SARHIL Ahmad
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Türk Eğitim İndeks
18
İslam Hukukuna Göre Zimmiler ve Hukuki Uygulamları (1638-1639 Tarihli Harput Şer’iyye Sicili Örneği

ALGÜL ADNAN,YILDIZ Eyyüp
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
19
Emrin Umûmiliği Hususunda Mezhebine Muhalif Bir Fakih Ebu’l-Yüsr El-Pezdevî (Ö. 493/1100)

ALGÜL ADNAN,BÖLÜKBAŞ Emre
Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
CESSAS’A GÖRE İLLETİN TAHSİSİ

ALGÜL ADNAN,BÖLÜKBAŞ Emre
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
TÜRK MEDENİ KANUNUYLA MUKAYESELİ OLARAK İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞANMANIN EŞLER YÖNÜNDEN SONUÇLARI

ALGÜL ADNAN,ŞAHİN Merve
Yayın Yeri: ATLAS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International ResearcBible (Academic R
22
İSLÂM AİLE HUKUKUNDA HİDÂNE MÜESSESESİ

ALGÜL ADNAN,EMRE Fevzi Yunus
Yayın Yeri: ASR Journal (ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ICI Journals Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing, Internat
23
PRICE CHANGES IN THE MARKET AND THEIR EFFECTS ON ISLAMIC LAW

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Route Educational Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İnde
24
İSLAM HUKUKUNA GÖRE ZİMMİLER VE HUKUKİ UYGULAMLARI (1627 TARİHLİ HARPUT ŞER’İYYE SİCİLİ ÖRNEĞİ

ALGÜL ADNAN,YILDIZ Eyyüp
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
25
ZAKAT OF SHARES IN ISLAMIK JURISPRUDENCE

ALGÜL ADNAN,RIFAİ AHMED
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İnde
26
El-Bitcoin Mahiyetühü Hükmü’t-Teamüli Bihi Şeran

ALGÜL ADNAN,SARHIL Ahmad
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Arapça, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
27
Hükmü’l-Müteşabihati Beyne’l-Emsi ve’l-Yevmi

ALGÜL ADNAN,ARMANAZI Wasım
Yayın Yeri: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Arapça, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
28
THE IMPACT OF THE CHANGE IN THE VALUE OF THE PAPER CURRENCY IN DEBT

ALGÜL ADNAN,SARHIL Ahmad
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İnde
29
Fıkhî Mezhepler ve Hüküm İstinbatında Dayandıkları Deliller Ehl-i Sünnet-İmamiyye Karşılaştırması

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: RESEARCHER: Social Science Studies
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The German National Library, Sobiad, Google Scholar, Scientific Indexing Service
30
el-’Umretu ve Akvâlu’l-Ulemâi fî Tekrariha

ALGÜL ADNAN,ARMANAZI Wasım
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi
31
Eseru’l-’Alakati Beyne’z-Zevceyn Ala Terbiyeti’l-Evlâdi

ALGÜL ADNAN,NAJIMALDIN Hezha
Yayın Yeri: RESSJOURNAL, Route Education and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi
32
Geçmiş Bilgisi: Gazali’ye Göre Tevâtür Teorisi (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
33
Fıkhî Mezheplerin Bağlayıcılığına Dair (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
34
Eş’arî Mu’tezile’den Neden Ayrıldı? (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
35
İZZÜDDÎN B. ABDÜSSELÂM’IN MASLAHAT ANLAYIŞI

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
36
İZZÜDDÎN B ABDÜSSELÂM IN HAYATI VE İLMÎ KİŞİLİĞİ

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
37
KAVÂİD İLMİ VE İZZÜDDÎN B ABDÜSSELÂM IN KAVÂİD İLMİNE ETKİSİ

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
38
Din, Ülfet ve Yabancılaşma (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
39
İslâm Hukukundaki Himaye Geleneği Müvâcehesinde Mültecilik Sistemi (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
40
Şii-Sünni İlişkileri ve Selefilik (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

5 Adet
1
İBADÂT VE MUAMELÂT AÇISINDAN METAVERSE TEKNOLOJİSİNİN YAKIN GELECEKTEKİ ROLÜ

KAMER Hamit, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: 9. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi CUKUROVA 9 TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 11.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
EBÜSSUÛD EFENDİNİN FIKIH ANLAYIŞINDA KAMU YARARININ YERİ

ALGÜL ADNAN, KAMER Hamit
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Ankara Multidisipliner Çalışmalar Kongresi - 4. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 29.07.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
ADALET VE İSLAM HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: PARİS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ - III- INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES – III
FRANSA, Paris, Türkçe, 15.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
KİTABU USULİ’L-FIKIH BAĞLAMINDA MOLLA HALÎL ES-Sİ‘İRDÎ’NİN FIKIH USULÜ İLMİNDEKİ YERİ VE DİĞER USUL ESERLERİYLE MUKAYESESİ

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Uluslararası Molla Halil es-Siirdî Sempozyumu
TÜRKİYE, siirt, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
İslam Hukukuna İtidal Eksenli Bir Yaklaşım

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU(ISMS)
FRANSA, PARİS, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İmam-Hatip
1997-2012 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı değişik camilerde imam-hatip olarak görev yaptım.,

1997 - 2012

Editörlükler

11 Adet
1
Âlu Salkînî fî Haleb Mietun ve Hamsûne 'Âmen Beyne'l-İlmi'ş-Şer'î ve'l-Hayati'l-'Âmme

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: Mektebetu Seyda
Kitap, Arapça, 2021,   Ulusal  Basılı

2
Bevâriku'l-İrfân fîmâ Mennellahu bihi Alâ Seyyidî en-Nebhân min Tefsîri'l-Kur'ân

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: Sonçağ Akademi
Kitap, Arapça, 2022,   Uluslararası  Basılı

3
el-Fevâid er-Ribaviyye min Manzûrin Şer‘iyyin

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyât
Kitap, Arapça, 2021,   Uluslararası  Basılı

4
Fıkhu’l-Hayat

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

5
Haraitu’l-Ulûmi’l-Fıkhiyye (4) el-Fıkhu’l-Mu’âsır

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

6
Ru’ya Havle Kadâyâ’n-nakdi fî’l-Edebi’l-Arabiyyi’l-Kadîm Dirâse Tahlîliyye

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

7
NAHİV İLMİNDE VÂDIH TÜRÜ ESERLER VE EZ-ZÜBEYDÎ’NİN KİTÂBÜ’L VÂDIH ADLI ESERİ

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyât
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

8
Fıkhu’l-İhtisâs (3)

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

9
Usûlü’l-Fıkıh li’n-Nâşie

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

10
el-Mukaddimatu’l-Fıkhiyye el-Medhal İla İlmi’l-Fıkıh

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2019,   Uluslararası  Basılı

11
Ez-Zekâ ve Tenmiyetu’l-Kudurati’l-Akliyye Fi’l-İslam

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2019,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 TİB642 İslam Ceza Hukuku Türkçe 3
2 2017-2018 TİB640 İslam Hukuku Furü Kuralları ve Usulü Türkçe 3
3 2018-2019 TİB632 Karşılaştırmalı İslam İbadetler Hukuku I Türkçe 3
4 2018-2019 TİB651 İslam Hukuk Usulü I Türkçe 3
5 2018-2019 TİB610 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
6 2018-2019 TİB652 İslam Hukuk Usulü II Türkçe 3
7 2019-2020 TİB610 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
8 2019-2020 TİB652 İslam Hukuk Usulü II Türkçe 3
9 2020-2021 TİS617 Mütekellimin Usul Anlayışı ve Metinleri Türkçe 3
10 2020-2021 TİS614 Fukaha Usul Anlayışı ve Metinleri Türkçe 3
11 2021-2022 TİS617 Mütekellimin Usul Anlayışı ve Metinleri Türkçe 3
12 2021-2022 TİS614 Fukaha Usul Anlayışı ve Metinleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 TİB515 İslam Hukuku Metodolojisi I Türkçe 3
2 2018-2019 TİB587 Klasik Fıkıh Metinleri Türkçe 3
3 2018-2019 TİB559 İslam Hukuk Metodolojisi II Türkçe 3
4 2019-2020 TİB589 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
5 2019-2020 TİB515 İslam Hukuku Metodolojisi I Türkçe 3
6 2019-2020 TİB520 İslam Hukuku Metodolojisi II Türkçe 3
7 2020-2021 TİS515 İslam Hukuk Metodolojisi Türkçe 3
8 2020-2021 TİS518 Fıkıh Usulü Metinleri Türkçe 3
9 2021-2022 TİS515 İslam Hukuk Metodolojisi Türkçe 3
10 2021-2022 TİS522 Furu' Fıkıh Metinleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 İLH 303 İslam Hukuk I Türkçe 20
2 2016-2017 İLA 203 İslam Hukukuna Giriş Türkçe 12
3 2015-2016 İLH001 Arapça Dilbilgisi Türkçe 12
4 2015-2016 İLH001 Arapça Sarf Bilgisi Türkçe 4
5 2015-2016 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 4
6 2015-2016 İLHDK007 İslam Hukuk Metodolojisi Türkçe 2
7 2015-2016 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 8
8 2015-2016 İLA104 İslam İbadet Esasları Türkçe 12
9 2015-2016 İLH420 İslam Hukuku Metinleri Türkçe 4
10 2014-2015 İLH110 İslam İbadet Esasları Türkçe 4
11 2014-2015 İLH210 İslam Hukuk Usulü Türkçe 9
12 2014-2015 İLH304 İslam Hukuku II Türkçe 8
13 2014-2015 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 6
14 2013-2014 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 16
15 2013-2014 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 8
16 2013-2014 İLH001 Arapça Sarf Bilgisi Türkçe 4
17 2013-2014 İLH001 Kuran Arapçası Türkçe 4
18 2012-2013 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 16
19 2012-2013 İLH001 Arapça yazılı Anlatım Türkçe 8
20 2012-2013 İLH001 Arapça Okuma Anlama Türkçe 8
21 2011-2012 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 16
22 2011-2012 İLH001 Arapça Okuma Anlama Türkçe 8
23 2011-2012 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 4
24 2016-2017 İLH 304 İslam Hukuku II Türkçe 20
25 2016-2017 İLH 420 İslam Hukuku Metinleri Türkçe 8
26 2016-2017 İLHDK 012 İslam Hukuku Türkçe 2
27 2017-2018 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 24
28 2017-2018 İLF304 İslam Hukuku II Türkçe 12
29 2017-2018 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
30 2018-2019 İLF303 İSLAM HUKUKU I Türkçe 16
31 2018-2019 İLF104 İslam İbadet Esasları Türkçe 12
32 2018-2019 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
33 2019-2020 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 16
34 2019-2020 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
35 2019-2020 İLF 422 İslam Hukuku Metinleri Türkçe 4
36 2019-2020 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 1
37 2019-2020 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 2
38 2020-2021 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 16
39 2020-2021 TDP101 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 1
40 2020-2021 TDP102 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 2
41 2020-2021 İLF304 İslam Hukuku II Türkçe 4
42 2020-2021 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 8
43 2020-2021 AİŞLT242 TİCARET HUKUKU Arapça 3
44 2020-2021 ACİL108 İslam Hukukuna Giriş Arapça 2
45 2021-2022 AİLF343 Mecelle ve Küllî Kaideler Arapça 2
46 2021-2022 İLF203 İslam Hukukuna Giriş Türkçe 12
47 2021-2022 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 24
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Arapça Gramer Türkçe 6
2 2018-2019 ARAPÇA GRAMER Türkçe 6
3 2019-2020 İLF001 Yazılı Anlatım Türkçe 4
4 2019-2020 İLF001 Arapça Gramer Türkçe 6
5 2019-2020 İLF001 Arapça Gramer Türkçe 6
6 2020-2021 İLF001 Arapça Gramer Türkçe 6
7 2021-2022 İLF001 ARAPÇA SARF BİLGİSİ Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Ülke Kavramı Bağlamında İslam Ceza Hukuku Hükümleri HAMİT KAMER TezMerkezi 2023
2 Devam Ediyor Fukaha Metodunda İstinbat Metodlarının Ahkam Tefsirlerine Tatbiki (Cessâs (ö. 370) Örneğinde) EMRE BÖLÜKBAŞ TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı İslam hukuku açısından mali kaynakların değerlendirilmesi -kâr amacı gütmeyen kuruluşlar örneği- HEZHA AHMED NAJIMALDIN NAJIMALDIN TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Osmanlı Ceza Kanunname-i Hümayunu (1858) esaslarıyla Irak Ceza Kanunundaki (1969) genel ilkelerin hanefi mezhebine göre mukayeseli tetkiki KANAAN MAHDI YAQOOB YAQOOB TezMerkezi 2019
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Salâhuddîn el-Alâî'nin usûl anlayışı (el-Mecmûʻu'l-Müzheb fî Kavâidi'l-Mezheb özelinde) AMIRA AKIL TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerinin İslam hukuku açısından fıtrata müdahale bağlamında değerlendirilmesi ŞULE TURĞUT TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Osmanlı Hukuk-i Aile kararnamesinin fıkhi mezhepler bağlamında değerlendirilmesi MURAT ERDOĞAN TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı -Aile Hukuku çerçevesinde- Zühaylî'nin "El-Fıkhü'l İslâmî ve Edilletüh" adlı eserinde Hanefî-Şafiî mezheplerinin mukayesesi ve tercihi SABRİ ERÇEK TezMerkezi 2019