Doç.Dr. ADNAN ALGÜL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   algul@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3270  
İlahiyat Temel Alanı  İslam Hukuku  İslam Hukuku
Özgeçmiş (CV) İndir

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

26 Adet
1
Hac ve Umre Menasiki ile Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Ziyaret

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-625-6961-91-3, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
2
EBÛ UBEYD KASIM B. SELLÂM VE EN-NÂSİH VE’L-MENSÛH ADLI ESERİNİN TAHLİLİ

Yayın Yeri: SONÇAĞ AKADEMİ
ISBN: 978-625-6875-56-2, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
İSLAM HUKUKU (ŞAHIS-AİLE-MİRAS)

Yayın Yeri: Hikmetevi Yayınları
ISBN: 978-625-7756-23-5, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
ed-Doktor Abdülkerîm Zeydân ve İhtiyârâtuhu’l-Usûliyye fî Kitâbihi el-Vecîz fî Usûli’l-fıkıh

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-625-7404-21-1, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
5
El-Hiyel ve Mevkifu’l-İmam İbn Kayyim el-Cevziyye Minhâ fî Kitabihi İ‘lâmu’l-Muvakki‘în ‘an Rabbi’l-‘Alemîn

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-625-7992-31-2, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
6
Kitabu Usûli’l-Fıkıh/el-Usûl Miftâhu’l-Vusûl (Dirâse ve Tahkîk))

Yayın Yeri: Daru’l-Mi’râc
ISBN: 9789933586546, SURİYE, Dimaşk, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
7
Tahkîku Ârâi’l-Hanefiyyeti’l-Vârideti fî Kitâbi “Bidâyetu’l-Müctehid ve Nihâyetu’l-Muktasıd” Kısmı’l-Ahvâli’ş-Şahsiyye

Yayın Yeri: İLAHİYÂT
ISBN: 978-625-7992-58-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
8
İhtilâfu’l-Kırâati’l-Kur’âniyyeti ve Eseruhâ fî’l-İhtilafi’l-Fıkhî“el-Haccu ve’l-‘Umretu Ünmuzecen”

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-625-7992-52-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
9
İslam Hukuku I

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-69-2, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-7852-75-5, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
11
İ’ânetu’t-Talib ’Âlâ Mukâranetü’l-Mezâhib

Yayın Yeri: Mektebetu Seyda
ISBN: 786052226452, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Arapça
12
İlahiyat Alanında Yeni Ufuklar

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-80229-5-9, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
13
İlahiyat Alanında Araştırma Makaleleri

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-625-7958-42-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
14
El-Fakih’ul-Müfessiru’l-Kaid Esed b. Furat

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-605-80281-7-3, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
15
Vehbe Zuhayli ve İhtiyaratuhü’l-Usûliyye Fi Kitabihi Usûli’l-Fıkhı’l-İslami

Yayın Yeri: İlâhiyât
ISBN: 978-605-80670-7-3, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
16
MOLLA HALÎL ES-Sİ‘İRDÎ HAYATI ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ

Yayın Yeri: Beyan Yayınları
ISBN: 978-975-473-895-7 (Tk), 978-975-473-896-4, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
17
İlahiyat Alanında Yeni Ufuklar

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-80229-5-9, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
18
İlahiyat Araştırmaları

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-258-618-1, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
19
Fıkıh Usulü I-II

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-75-3, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
20
el-Hulasatu’l-Fıkhiyye fî’l-Ahvali’ş-Şahsiyye

Yayın Yeri: İlahiyat
ISBN: 978-625-7992-05-3, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
21
İLAHIYAT ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-288-808-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
22
İLAHIYAT ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-288-807-0, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Arapça
23
Türkiye İslam Hukukçuları Hayatları ve Eserleri

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-605-288-548-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
24
Nefâisu’l-İzz Bin Abdüsselâm

Yayın Yeri: Mektebetu Seyda
ISBN: 9786059727839, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2017

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Arapça
25
Delilleriyle Ehl-i Sünnet Mezhepleri İle İmamiyye’nin Aile Hukuku’nda İttifak ve İhtilaf Ettikleri Konular

Yayın Yeri: Seyda Yayınları
ISBN: 978-605-9727-55-6, TÜRKİYE, Diyarbakır, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
26
İzzüddîn b. Abdüsselâm’ın İslam Hukuk Bilimindeki Yeri ve Önemi

Yayın Yeri: Çıra Akademi
ISBN: 978-605-9477-58-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

45 Adet
1
Zarûrât-ı Hamse Bağlamında Teysîrin Dinî Hükümlere Etkisi

ÇALIŞKAN Yakup, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2024

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Dijitalleşmenin Dini Hükümlere Etkisi: Metaverse Örneği

ALGÜL ADNAN, KAMER Hamit
Yayın Yeri: Sirnak Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
EBÛ İSHAK EŞ-ŞİRAZÎ’YE GÖRE MÜCMEL VE MÜBEYYEN LAFIZLAR

ALGÜL ADNAN, KÜLEÇ Nurcan
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational and Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Turkish Education Ind
4
Mesalihi Mürselenin Kullanılırlığı ve Modern Fıkha Etkisi

ARMANAZI Wasım, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal
Arapça, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar (Academic Google), SOBİAD Atıf Dizini,Scientific Indexing Servi
5
Sosyal Hayatta İş Ahlakının Önemi

DOĞANAY MUHAMMED MAŞUK, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Akademik Analiz Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
6
Süt Hısımlığı ile İlgili Hadislerin Fıkhi Mezhepler Bağlamında Değerlendirilmesi; Beş Kez Emzirme Rivayeti Örneği

ALGÜL ADNAN, Kayasöken Hatice Kübra
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
7
Salâhuddîn el-Alâî’nin Hayatı ve el-Mecmûʻu’l-Müzheb fî Kavâidi’l-Mezheb Adlı Eseri

AKIL Amıra, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Batman Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İsam, Google Scholar, Asos İndeks, ideal online, (DRJI) Araştırma Dergileri
8
Kalıcı Makyajın İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Gökdere Meryem, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Günümüzdeki Tüketim Artışının İslam İktisadı Açısından Eleştirisi

ALGÜL ADNAN, KAMER Hamit
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
İSLAM HUKUKUNDA ŞİRKETLERİN MANEVİ VARLIKLARININ HÜKÜMLERİ

RIFAİ AHMED, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational and Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Turkish Education Ind
11
İSLAM HUKUKU VE TASAVVUFTA İLMÎ BİR SINIFLANDIRMA OLARAK AVÂM-HAVÂS

ALGÜL ADNAN, Gökdere Meryem
Yayın Yeri: Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernikos, İSAM, EBSCO, Science Gate, Sindex, ROOT Index, infobase Index
12
Evlilikte Yaşanan Problemlerin İslam Aile Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

ALGÜL ADNAN, Tacoğlu Hatice Kübra
Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Internation Scientific Indexing (ISI),International Index Copernicus, Eurasian S
13
FIKHÎ HADİSLERİN RİVAYET ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA “VELİSİZ VE İKİ ADİL ŞAHİTSİZ NİKÂH OLMAZ” RİVAYETİNİN SENED VE METİN TAHLİLİ

ALGÜL ADNAN, TAŞ Zeliha Beyza
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational and Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Turkish Education Ind
14
İSLAM HUKUKUNDA FITRATA MÜDAHALE VE MEŞRUİYETİ

TURĞUT ŞULE, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
15
Dirâse Tahlîliyye li Kitâbi'l-Ahkâmi'l-Fıkhiyye li-Nevâzili'l-Asriyye

ALGÜL ADNAN, Zenkah Gamal
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İndeksi , Open Academic Journal İndex, Director
16
ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDELERİN İSLÂM HUKUKUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, İSLÂMIN ÖNERDİĞİ KORUNMA VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

ALGÜL ADNAN, ÇALIŞKAN Yakup
Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Internation Scientific Indexing (ISI),International Index Copernicus, Eurasian S
17
YARATILIŞA MÜDAHALE AÇISINDAN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

TURĞUT ŞULE, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Ağrı İslami İlimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Temvîl Müessesâti'l-Kıtâ'ı'l-Hâs li'l-Müessesât Gayri'r-Ribhiyye: Dirâse Fıkhiyye

NAJIMALDIN Hezha, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İndeksi , Open Academic Journal İndex, Director
19
İSLAM'IN KOLAYLAŞTIRMA METODU HAKKINDA KRİTİK BİR ANALİZ ÇALIŞMASI

ALGÜL ADNAN, ÇALIŞKAN Yakup
Yayın Yeri: RESS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational and Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Turkish Education Ind
20
Fıkhu'l-İmâm Buhârî fî Terâcimi Kutübi'l-Muâmelât Min Sahîhihi Mukâranen bi'l-Mezâhibi'l-Erbaa -el-İcâretu Ünmuzecen-

Aydın Ahmet, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational and Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Turkish Education Ind
21
PRICE CHANGES IN THE MARKET AND THEIR EFFECTS ON ISLAMIC LAW

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Route Educational Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İnde
22
İSLAM HUKUKUNA GÖRE ZİMMİLER VE HUKUKİ UYGULAMLARI (1627 TARİHLİ HARPUT ŞER’İYYE SİCİLİ ÖRNEĞİ

ALGÜL ADNAN,YILDIZ Eyyüp
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
23
İSLÂM AİLE HUKUKUNDA HİDÂNE MÜESSESESİ

ALGÜL ADNAN,EMRE Fevzi Yunus
Yayın Yeri: ASR Journal (ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ICI Journals Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing, Internat
24
CESSAS’A GÖRE İLLETİN TAHSİSİ

ALGÜL ADNAN,BÖLÜKBAŞ Emre
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
25
TÜRK MEDENİ KANUNUYLA MUKAYESELİ OLARAK İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞANMANIN EŞLER YÖNÜNDEN SONUÇLARI

ALGÜL ADNAN,ŞAHİN Merve
Yayın Yeri: ATLAS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International ResearcBible (Academic R
26
Emrin Umûmiliği Hususunda Mezhebine Muhalif Bir Fakih Ebu’l-Yüsr El-Pezdevî (Ö. 493/1100)

ALGÜL ADNAN,BÖLÜKBAŞ Emre
Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
27
İslam Hukukuna Göre Zimmiler ve Hukuki Uygulamları (1638-1639 Tarihli Harput Şer’iyye Sicili Örneği

ALGÜL ADNAN,YILDIZ Eyyüp
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
28
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN HIRSIZLIĞIN ŞER’Î HÜKMÜ

ALGÜL ADNAN,SARHIL Ahmad
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD,Scilit,Türk Eğitim İndeks
29
KUR’AN’I KERİM’DE VE SÜNNETTE AİLE HAYATI

ALGÜL ADNAN,KAYA YILMAZ Esma
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN), Scientific World Index, GeneralImapctFac
30
THE IMPACT OF THE CHANGE IN THE VALUE OF THE PAPER CURRENCY IN DEBT

ALGÜL ADNAN,SARHIL Ahmad
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İnde
31
El-Bitcoin Mahiyetühü Hükmü’t-Teamüli Bihi Şeran

ALGÜL ADNAN,SARHIL Ahmad
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Arapça, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
32
Hükmü’l-Müteşabihati Beyne’l-Emsi ve’l-Yevmi

ALGÜL ADNAN,ARMANAZI Wasım
Yayın Yeri: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Arapça, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
33
ZAKAT OF SHARES IN ISLAMIK JURISPRUDENCE

ALGÜL ADNAN,RIFAİ AHMED
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIAD, Scilit, Türk Eğitim İnde
34
Geçmiş Bilgisi: Gazali’ye Göre Tevâtür Teorisi (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
35
Eseru’l-’Alakati Beyne’z-Zevceyn Ala Terbiyeti’l-Evlâdi

ALGÜL ADNAN,NAJIMALDIN Hezha
Yayın Yeri: RESSJOURNAL, Route Education and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi
36
el-’Umretu ve Akvâlu’l-Ulemâi fî Tekrariha

ALGÜL ADNAN,ARMANAZI Wasım
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Arapça, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Route Educational And Social Science Journal,SOBIADScilitTürk Eğitim İndeksi
37
Fıkhî Mezhepler ve Hüküm İstinbatında Dayandıkları Deliller Ehl-i Sünnet-İmamiyye Karşılaştırması

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: RESEARCHER: Social Science Studies
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The German National Library, Sobiad, Google Scholar, Scientific Indexing Service
38
İZZÜDDÎN B. ABDÜSSELÂM’IN MASLAHAT ANLAYIŞI

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
39
Eş’arî Mu’tezile’den Neden Ayrıldı? (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
40
Fıkhî Mezheplerin Bağlayıcılığına Dair (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
41
KAVÂİD İLMİ VE İZZÜDDÎN B ABDÜSSELÂM IN KAVÂİD İLMİNE ETKİSİ

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
42
İZZÜDDÎN B ABDÜSSELÂM IN HAYATI VE İLMÎ KİŞİLİĞİ

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
43
İslâm Hukukundaki Himaye Geleneği Müvâcehesinde Mültecilik Sistemi (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
44
Din, Ülfet ve Yabancılaşma (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
45
Şii-Sünni İlişkileri ve Selefilik (Makale Tercümesi)

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

5 Adet
1
İBADÂT VE MUAMELÂT AÇISINDAN METAVERSE TEKNOLOJİSİNİN YAKIN GELECEKTEKİ ROLÜ

KAMER Hamit, ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: 9. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi CUKUROVA 9 TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 09.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
EBÜSSUÛD EFENDİNİN FIKIH ANLAYIŞINDA KAMU YARARININ YERİ

ALGÜL ADNAN, KAMER Hamit
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Ankara Multidisipliner Çalışmalar Kongresi - 4. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 29.07.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
ADALET VE İSLAM HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: PARİS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ - III- INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES – III
FRANSA, Paris, Türkçe, 15.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
KİTABU USULİ’L-FIKIH BAĞLAMINDA MOLLA HALÎL ES-Sİ‘İRDÎ’NİN FIKIH USULÜ İLMİNDEKİ YERİ VE DİĞER USUL ESERLERİYLE MUKAYESESİ

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: Uluslararası Molla Halil es-Siirdî Sempozyumu
TÜRKİYE, siirt, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
İslam Hukukuna İtidal Eksenli Bir Yaklaşım

ALGÜL ADNAN
Yayın Yeri: IV. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU(ISMS)
FRANSA, PARİS, Türkçe, 26.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İmam-Hatip
1997-2012 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı değişik camilerde imam-hatip olarak görev yaptım.,

1997 - 2012

Editörlükler

14 Adet
1
İSLAM HUKUKUNDA BORCUN ŞİRKETLERİN SERMAYESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: SONÇAĞ AKADEMİ
Kitap, Türkçe, 2024,   Uluslararası  Basılı

2
Menâsikü'l-Hacci ve'l-Umreti ve Ziyâretü'n-Nebiyyi (s.a.v.)

Yazar Adı: SALKINI IBRAHIM, ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2023,   Uluslararası  Basılı

3
İslam Hukuku ve Modern Hukuk Ekseninde Devlet-Piyasa İlişkisi

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: BEYAN
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Basılı

4
Bevâriku'l-İrfân fîmâ Mennellahu bihi Alâ Seyyidî en-Nebhân min Tefsîri'l-Kur'ân

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: Sonçağ Akademi
Kitap, Arapça, 2022,   Uluslararası  Basılı

5
Âlu Salkînî fî Haleb Mietun ve Hamsûne 'Âmen Beyne'l-İlmi'ş-Şer'î ve'l-Hayati'l-'Âmme

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: Mektebetu Seyda
Kitap, Arapça, 2021,   Ulusal  Basılı

6
el-Fevâid er-Ribaviyye min Manzûrin Şer‘iyyin

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyât
Kitap, Arapça, 2021,   Uluslararası  Basılı

7
Fıkhu’l-Hayat

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

8
Haraitu’l-Ulûmi’l-Fıkhiyye (4) el-Fıkhu’l-Mu’âsır

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

9
Ru’ya Havle Kadâyâ’n-nakdi fî’l-Edebi’l-Arabiyyi’l-Kadîm Dirâse Tahlîliyye

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

10
NAHİV İLMİNDE VÂDIH TÜRÜ ESERLER VE EZ-ZÜBEYDÎ’NİN KİTÂBÜ’L VÂDIH ADLI ESERİ

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyât
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

11
Fıkhu’l-İhtisâs (3)

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

12
Usûlü’l-Fıkıh li’n-Nâşie

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Arapça, 2020,   Uluslararası  Basılı

13
el-Mukaddimatu’l-Fıkhiyye el-Medhal İla İlmi’l-Fıkıh

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2019,   Uluslararası  Basılı

14
Ez-Zekâ ve Tenmiyetu’l-Kudurati’l-Akliyye Fi’l-İslam

Yazar Adı: ALGÜL ADNAN , Yayın Yeri: İlâhiyât
Kitap, Arapça, 2019,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 TİB642 İslam Ceza Hukuku Türkçe 3
2 2017-2018 TİB640 İslam Hukuku Furü Kuralları ve Usulü Türkçe 3
3 2018-2019 TİB632 Karşılaştırmalı İslam İbadetler Hukuku I Türkçe 3
4 2018-2019 TİB651 İslam Hukuk Usulü I Türkçe 3
5 2018-2019 TİB610 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
6 2018-2019 TİB652 İslam Hukuk Usulü II Türkçe 3
7 2019-2020 TİB610 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
8 2019-2020 TİB652 İslam Hukuk Usulü II Türkçe 3
9 2020-2021 TİS617 Mütekellimin Usul Anlayışı ve Metinleri Türkçe 3
10 2020-2021 TİS614 Fukaha Usul Anlayışı ve Metinleri Türkçe 3
11 2021-2022 TİS617 Mütekellimin Usul Anlayışı ve Metinleri Türkçe 3
12 2021-2022 TİS614 Fukaha Usul Anlayışı ve Metinleri Türkçe 3
13 2022-2023 TİS617 Mütekellimin Usul Anlayışı ve Metinleri Türkçe 3
14 2022-2023 TİS614 Fukaha Usul Anlayışı ve Metinleri Türkçe 3
15 2023-2024 TİS616 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 TİB515 İslam Hukuku Metodolojisi I Türkçe 3
2 2018-2019 TİB587 Klasik Fıkıh Metinleri Türkçe 3
3 2018-2019 TİB559 İslam Hukuk Metodolojisi II Türkçe 3
4 2019-2020 TİB589 İslam Aile Hukuku Türkçe 3
5 2019-2020 TİB515 İslam Hukuku Metodolojisi I Türkçe 3
6 2019-2020 TİB520 İslam Hukuku Metodolojisi II Türkçe 3
7 2020-2021 TİS515 İslam Hukuk Metodolojisi Türkçe 3
8 2020-2021 TİS518 Fıkıh Usulü Metinleri Türkçe 3
9 2021-2022 TİS515 İslam Hukuk Metodolojisi Türkçe 3
10 2021-2022 TİS522 Furu' Fıkıh Metinleri Türkçe 3
11 2022-2023 TİS525 Mukayeseli İslam Hukuku Türkçe 3
12 2022-2023 TİS522 Furu' Fıkıh Metinleri Türkçe 3
13 2023-2024 TİS515 İslam Hukuk Metodolojisi Türkçe 3
14 2023-2024 TİS522 Furu' Fıkıh Metinleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 İLH 303 İslam Hukuk I Türkçe 20
2 2016-2017 İLA 203 İslam Hukukuna Giriş Türkçe 12
3 2015-2016 İLH001 Arapça Dilbilgisi Türkçe 12
4 2015-2016 İLH001 Arapça Sarf Bilgisi Türkçe 4
5 2015-2016 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 4
6 2015-2016 İLHDK007 İslam Hukuk Metodolojisi Türkçe 2
7 2015-2016 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 8
8 2015-2016 İLA104 İslam İbadet Esasları Türkçe 12
9 2015-2016 İLH420 İslam Hukuku Metinleri Türkçe 4
10 2014-2015 İLH110 İslam İbadet Esasları Türkçe 4
11 2014-2015 İLH210 İslam Hukuk Usulü Türkçe 9
12 2014-2015 İLH304 İslam Hukuku II Türkçe 8
13 2014-2015 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 6
14 2013-2014 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 16
15 2013-2014 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 8
16 2013-2014 İLH001 Arapça Sarf Bilgisi Türkçe 4
17 2013-2014 İLH001 Kuran Arapçası Türkçe 4
18 2012-2013 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 16
19 2012-2013 İLH001 Arapça yazılı Anlatım Türkçe 8
20 2012-2013 İLH001 Arapça Okuma Anlama Türkçe 8
21 2011-2012 İLH001 Arapça Dil Bilgisi Türkçe 16
22 2011-2012 İLH001 Arapça Okuma Anlama Türkçe 8
23 2011-2012 İLH001 Arapça Yazılı Anlatım Türkçe 4
24 2016-2017 İLH 304 İslam Hukuku II Türkçe 20
25 2016-2017 İLH 420 İslam Hukuku Metinleri Türkçe 8
26 2016-2017 İLHDK 012 İslam Hukuku Türkçe 2
27 2017-2018 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 24
28 2017-2018 İLF304 İslam Hukuku II Türkçe 12
29 2017-2018 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
30 2018-2019 İLF303 İSLAM HUKUKU I Türkçe 16
31 2018-2019 İLF104 İslam İbadet Esasları Türkçe 12
32 2018-2019 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
33 2019-2020 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 16
34 2019-2020 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
35 2019-2020 İLF 422 İslam Hukuku Metinleri Türkçe 4
36 2019-2020 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 1
37 2019-2020 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 2
38 2020-2021 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 16
39 2020-2021 TDP101 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 1
40 2020-2021 TDP102 Toplumsal Duyarlık Projesi Türkçe 2
41 2020-2021 İLF304 İslam Hukuku II Türkçe 4
42 2020-2021 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 8
43 2020-2021 AİŞLT242 TİCARET HUKUKU Arapça 3
44 2020-2021 ACİL108 İslam Hukukuna Giriş Arapça 2
45 2021-2022 AİLF343 Mecelle ve Küllî Kaideler Arapça 2
46 2021-2022 İLF203 İslam Hukukuna Giriş Türkçe 12
47 2021-2022 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 24
48 2022-2023 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 24
49 2022-2023 ARİLF204 İslam Hukuk Usulü Arapça 4
50 2022-2023 İLF204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 20
51 2023-2024 İLF303 İslam Hukuku I Türkçe 16
52 2023-2024 ARİLF303 İslam Hukuku I Arapça 4
53 2023-2024 İPF421 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 10
54 2023-2024 İLT204 İslam Hukuk Usulü Türkçe 16
55 2023-2024 İPF422 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 10
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Arapça Gramer Türkçe 6
2 2018-2019 ARAPÇA GRAMER Türkçe 6
3 2019-2020 İLF001 Yazılı Anlatım Türkçe 4
4 2019-2020 İLF001 Arapça Gramer Türkçe 6
5 2019-2020 İLF001 Arapça Gramer Türkçe 6
6 2020-2021 İLF001 Arapça Gramer Türkçe 6
7 2021-2022 İLF001 ARAPÇA SARF BİLGİSİ Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Ülke Kavramı Bağlamında İslam Ceza Hukuku Hükümleri HAMİT KAMER TezMerkezi 2023
2 Devam Ediyor Kamu Denetçiliğinin İslam Hukukunda Yeri KEMAL YAVUZCAN TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı İslam hukukunda borcun şirketlerin sermayesi üzerindeki etkisi AHMED RIFAİ TezMerkezi 2023
4 Devam Ediyor Fukaha Metodunda İstinbat Metodlarının Ahkam Tefsirlerine Tatbiki (Cessâs (ö. 370) Örneğinde) EMRE BÖLÜKBAŞ TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı İslam hukuku açısından mali kaynakların değerlendirilmesi -kâr amacı gütmeyen kuruluşlar örneği- HEZHA AHMED NAJIMALDIN NAJIMALDIN TezMerkezi 2021
6 Tamamlandı Osmanlı Ceza Kanunname-i Hümayunu (1858) esaslarıyla Irak Ceza Kanunundaki (1969) genel ilkelerin hanefi mezhebine göre mukayeseli tetkiki KANAAN MAHDİ YAQOOB TezMerkezi 2019
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Salâhuddîn el-Alâî'nin usûl anlayışı (el-Mecmûʻu'l-Müzheb fî Kavâidi'l-Mezheb özelinde) AMIRA AKIL TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerinin İslam hukuku açısından fıtrata müdahale bağlamında değerlendirilmesi ŞULE TURĞUT TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Osmanlı Hukuk-i Aile kararnamesinin fıkhi mezhepler bağlamında değerlendirilmesi MURAT ERDOĞAN TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Aile hukuku çerçevesinde- Zühaylî'nin "El-Fıkhü'l İslâmî ve Edilletüh" adlı eserinde Hanefî-Şafiî mezheplerinin mukayesesi ve tercihi SABRİ ERÇEK TezMerkezi 2019